a r t u r... k ł o s i ń s k i.

Kosaara przeobraża Rzym | Kosaara Transforms Roma
Dokumentacja dziaŁań Kosaary w Rzymie <wrzesień 2008> | Documentation of Kosaara's actions in Rome <September 2008>


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Malarstwo: Maluje sciane kamienicy oraz ustawia czarną rynnę
Kurator pracy: Jose Arcadio Buendia
Przesłanie kuratorskie: dyskretna ingerencja w materię miejską
Sponsor: Europejska Akademia Chóralna w Moguncji

Painting: He paints a fasade of a building and places a black drainpipe
Curator of the work:  Jose Arcadio Buendia
Curator's message: discrete interference into the urban matter
Sponsor: European Choir Academy in Mainz


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Instalacja: Samochód i kocie łby
Kurator: Urszula Iguaran
PrzesŁanie kuratorskie: konstans, tradycja i nowoczesność
Sponsor: Museum Of Modern Art, New York

Installation: Car and cobblestones
Curator: Urszula Iguaran
Curator's message: constant, tradition and modernity
Sponsor: Museum of  Modern Art, New York


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Akcja w przestrzeni publicznej: kosaara Prosi przechodniów by pomalowali fragment kamienicy i umieszcza tablicę "Zona Trafiko Limitato"
Kurator: Rocamadour
PrzesŁanie kuratorskie: Interakcja ulicznym obrazem świadomości
spoŁecznej
Sponsor: Opera Narodowa w Oslo

Action in the public space: He is asking passers-by to paint a part of a tenement house and places a Zona a Traffiko Limitato sign
Curator: Rocamadour
Curator's message: Interaction representing a street reflection
of social awareness
Sponsor: Norwegian National Opera in Oslo


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Architektura: Razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Budowlanym stawia dwie kamienice tak, by powstaŁy kontury Florydy
Kurator: Horacy Oliveira
Wizja kuratorska: przekroczenie granicpo między architekturą
a naturą
Sponsor: Narodowy Teatr Tańca w Wuppertalu

Architecture: In liaison with the Municipal Construction Company he erects two tenement houses in such a way as to create the counters of Florida
Curator: Horacy Oliveira
Curator's vision: going beyond the limits between architecture and nature
Sponsor: National Dance Theatre in Wuppertal


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Instalacja: Na rzymskiej ulicy podŚwietla zdjęcie pięknej kobiety i na wiele godzin ustawia przy niej mężczyznę
Kuratorzy: John Keats, Tania Miller
Wizja kuratorska: wprowadzenie romantyzmu w materię miejską
Sponsor: Narodowy Teatr Tańca Współczesnego w Helsinkach

Installation: In an Italian street, he lightens a photo of a beautiful woman and places a man next to her for many hours
Curators: John Keats, Tania Miller
Curators' vision: introduction of romanticism to the urban matter
Sponsor: National Theatre of Modern Dance in Helsinki


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Akcja w przestrzeni publicznej: Kosaara zaprasza do akcji WŁoskie Koleje Państwowe i razem opÓŹniają odjazd kaŻdego pociAgu o minutę
Kurator: Stefan Dedalus
PrzesŁanie kuratorskie: Refleksja na temat czasu
Sponsor: Armani Jeans

Action in the public space: Kosaara invites the Italian Railways to participate in the action and together they delay the departure of each train by a minute
Curator: Stefan Dedalus
Curator's message: Reflection over time. Sponsor: Armani Jeans
Sponsor: Armani Jeans


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Akcja w przestrzeni publicznej, 24 godzinna: Dziewczyna permanentnie Ściągajaca bluzę <jak szuflada otwierana przez maszynĘ tysiące razy w Ikea>
Kuratorzy: Rada Kuratorów przy Biennale w Wenecji i Pietro Crespi
PrzesŁanie kuratorskie: Brudna przestrzeń metra przeciwstawiona czystej, mechanicznej czynności <CaŁa dokumentacja to tylko jedno zdjęcie>
Sponsor: Biennale w Wenecji

Action in the public space, 24H: A girl permanently taking off her blouse <like a drawer opened by a machine for thousands of times in Ikea>
Curators: Board of Curators at the Venice Biennale and Pietro Crespi
Curator's message: Dirty space of the underground contrasted with the clean, mechanical activity <The entire documentation comprises only one photograph>
Sponsor: Venice Biennale


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Malarstwo: W miejscu publicznym maluje literę T
Kuratorzy: Jacopo Bellin, Hans Bellmer <Kurator hipotetyczny>
PrzesŁanie kuratorskie: postawienie znaku równości pomiędzy Życiem a Śmiercią <pion i poziom w równowadze>
Sponsor: Nie chciaŁ się ujawniĆ <kwestie wyznaniowe>

Painting: He paints a letter T in the public space. Curators: Jacopo Bellin, Hans Bellmer <Hypothetical curator>
Curator's message: placing an equals sign between life and death <vertical and horizontal balance>
Sponsor: Decided to be anonymous <religious issues>


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Instalacja: Otacza Watykan zasiekami <podświetlony drut>
Kurator: Giordano Bruno (Kurator hipotetyczn
<duże prawdopodobieństwo podobnego dziaŁania>
PrzesŁanie kuratorskie: każdy czŁowiek ma naturalną potrzebę ekspansji
Sponsor: Biuro podróży, które nie chciaŁo się ujawnić
"Time" (09.11.08) - "Niemieccy katolicy protestują mówiąc, Że to prowokacja"

Installation: He surrounds the Vatican City with wire entanglements <lightened wire>
Curator: Giordano Bruno <Hypothetical curator, high likelihood of a similar action>
Curator's message: each man has a natural need for expansion.
Sponsor: Travel Office that decided to be anonymous
"Time" <(08.11.09> "German Catholics protest claiming this is a provocation"


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Instalacja: Przed Bazyliką Św. Piotra podświetla wielką literę K - jak Kosaara
Kuratorzy: Salvador Dali (koncepcja opracowana przed jego Śmiercią)
PrzesŁanie kuratorskie: Sacrum contra profanum
Sponsor: Sonnabend Museum
"Time" (10.11.08) - "Włoscy katolicy protestują. ich zdaniem powinna to być litera J jak Jezus"

Installation: He lightens a letter K as in Kosaara in front of the Basilica of Saint Peter
Curators: Salvador Dali (concept developed prior to his death)
Curator's message: the sacred and profane
Sponsor: Sonnabend Museum
"Time" (10.11.08) - "Italian Catholics protest as according to them the letter should be J as in Jesus


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Architektura: Podwyższa bazylikę czyniąc z niej katedrę
Kurator: Leopold Bloom
PrzesŁanie kuratorskie: relatywizm funkcji
Sponsor: Documenta w Kassel
"Time" - "Na placu Św. Marka zebraŁ się kilku tysięczny tłum"

Architecture: He heightens the basilica turning it into a cathedral
Curator: Leopold Bloom
Curator's message: relativism of function
Sponsor: Documenta Kassel
."Time" - Several thousands of people gathered at St. Mark's Square


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Architektura: Za pomocĄ hologramów stawia drugĄ wirtualnĄ kopułę Bazyliki Św. Piotra
Kurator: Rrose Selavy
PrzesŁanie kuratorskie: RÓŻnorodnoŚĆ i wieloŚĆ - tak, ale relatywizm
- nie
Sponsor: PaŃstwo Watykan
Wg. Mera ParyŻa Bertranda Delanoe są to tandetne zabiegi majĄce na celu sprzedaŻ przez Watykan duŻej iloŚci pamiĄtek. Bertrand Delanoe proponuje Kosaarze postawienie wirtualnej wieŻy Eifel'a

Architecture: By means of holography, he creates another, virtual dome of St. Peter's Basilica
Curator: Rrose Selavy
Curator's message: Diversity and multiplicity - yes, relativity - no
Sponsor: State of the Vatican City.
According to the Mayor of Paris, Bertrand Delanoe, these are cheap tricks aimed at sales of large volumes of souvenirs by Vatican
Bertrand Delanoe proposes that Kosaara erects a virtual Eiffel Tower


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Akcja w przestrzeni publicznej: Wraz z Silvio Berlusconim organizuje wiec transmitowany przez wszystkie media Świata
Kuratorzy: Kosaara i Silvio Berlusconi
PrzesŁanie kuratorskie: Fermiamoli
Sponsor: Roma TV
Barack Obama podpisuje z Kosaarą kontrakt na przeobrażenie Nowego Jorku w 2012 roku. Artysta zrealizuje projekt w studiu w Cinecitta bowiem tam znajdują się doskonaŁe repliki ulic Nowego Jorku

Action in the public space: Together with Silvio Berlusconi, he organizes a mass-meeting broadcasted world-wide
Curators: Kosaara and Silvio Berlusconi
Curator's message: Fermiamoli
Sponsor: Roma TV
Barack Obama signs a contract with Kosaara to transform New York in 2012. The artist will deliver the project in the Cinecitta studios as they house excellent replicas of New York streets


Wirtualna galeria sztuki współczesnej

Akcja w przestrzeni publicznej: Kosaara umieszcza w przestrzeni miejskiej najnowsze zdjęcie Rrosy Selavy
Dokumentacja zdjęciowa prac Kosaary znajduje się w Marcel Duchamp Collection
Patronem wystawy jest Cinecitta <największe studio filmowe we WŁoszech>

Action in the public space: Kosaara places the most recent photo of Rrose Selavy in the urban space
The photograph documentation of Kosaara's works is available in Marcel Duchamp Collection
The patronage over the exhibition has been taken by Cinecitta <the largest cinema city in Italy>
 
< b a c k


..............................................................................................................................................................................................................om